Институције са којима сарађујемо

Србијаводе

Logo SrbijavodeЧланом 227. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12) утврђено је да даном ступања на снагу тог закона престаје да важи Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05-др.закон), осим одредби чл. 81. до 96 (поглавље VII. Јавно водопривредно предузеће), а одредбе чл. 99 -107. Закона престају да важе 1.01.2011. године.

 • Према члану 82. Закона о водама, који је на снази, делатност јавног водопривредног предузећа је: 
 • газдовање водним ресурсима и усклађивање потребе за водом разних корисника;
 • праћење, одржавање и унапређивање водног режима;
 • одржавање и реконструкција водопривредних објеката;
 • организовање и спровођење одбране од поплава;
 • одвођење сувишних вода и организовање одбране од унутрашњих вода на    мелиорационом подручју;
 • организовање и спровођење мера за заштиту од бујица и ерозије;
 • обезбеђење воде за коришћење;
 • организовање и спровођење мера за заштиту вода од загађивања;
 • вршење инвеститорских послова код изградње, односно реконструкције водопривредних објеката;
 • израду техничке документације у области водопривреде;
 • припремање планова и програма у водопривреди;
 • организовање и вођење водопривредног информационог система и документације о водама;
 • извршавање задатака из међудржавних споразума у области водопривреде;  и
 • организовање студијско истраживачких радова у области водопривреде.
 • Према члану 43. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012), утврђено је да водна делатност обухвата: 
 • уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода;
 • уређење и коришћење вода;
 • заштиту вода од загађивања.
 • Према Закону о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012) и Одлуци о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 70/2013), коју је донела Влада Републике Србије, делатност јавног предузећа од општег интереса је: 
 • интегрално управљање водама;
 • управљање водним земљиштем у јавној својини;
 • изградња, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава, ерозије и бујица у јавној својини;
 • изградња, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини;
 • изградња, одржавање и управљање мелиорационим системима у јавној својини;
 • изградња, одржавање и управљање водним објектима за коришћење вода, заштиту вода и мониторинг вода у јавној својини;
 • инжењерско пројектовање и консултантске активности у области хидроградње и управљања водама;
 • научно истраживање, развој и израда планских докумената и техничке документације у области вода;
 • успостављање и вођење водне документације и водног информационог система;
 • инвеститорски послови и управљање пројектима у области вода;
 • извршавање послова из међудржавних споразума у области вода.

Јавном водопривредном предузећу поверавају се послови обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра из члана 155. тач. 9) до 12) Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012), накнаде за коришћење водних објеката и система, као и послови обрачуна и задужења правних лица, обвезника плаћања накнаде за одводњавање

 

Темишварска

 

Локација Сењак

 Темишварска 14

 11040 Савски Венац

 Број телефона: 064 43 46 333

 Елекронска пошта:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.